Regulamin Konkursów i imprez

Zasady udziału w Konkursach organizowanych przez EksMagazyn

1. Konkursy organizowane są dla czytelników EksMagazynu.

2. Organizatorem konkursów jest redakcja EksMagazynu wydawanego przez Lifestyle Coach sp. z.o.o. Nagrodami w konkursach są gadżety ufundowane przez EksMagazyn lub partnerów, klientów i reklamodawców EksMagazynu.

3. Każdy kto chce wziąć udział w którymkolwiek konkursie, zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego ustalonego przez organizatora konkursu – redakcję EksMagazynu.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursach wielokrotnie.

5. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

6. Nagrody w konkursach są ustalane i podawane do wiadomości czytelników i Uczestników w materiale umieszczanym w portalu www.eksmagazyn.pl, bądź w papierowym wydaniu magazynu.

7. Czas trwania konkursu oraz ogłoszenie wyników Organizator podaje do wiadomości w informacji promującej konkurs na stronie www.eksmagazyn.pl, bądź w papierowym wydaniu magazynu. O wynikach zwycięzcy są informowani na stronie magazynu oraz osobiście: drogą mailową, bądź pocztową.

8. Komisja i zasady przyznawania nagród
a) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Komisja w składzie: Anna Chodacka i Aneta Zadroga. W szczególnych przypadkach, Komisja może być poszerzona o przedstawiciela partnera konkursu. O tym Uczestnicy zostaną poinformowani przed przystąpieniem do konkursu.
b) Komisja decyduje o przyznaniu nagród w oparciu o zadanie konkursowe, ustalone wcześniej z partnerem konkursu, o ile taki funduje nagrody w danym konkursie.
c) Wyniki zostają ogłaszane na stronie internetowej www.eksmagazyn.pl, po zakończeniu konkursu.
d) W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie laureata Konkursu, np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody.

9. Nagrody
a) Nagrodami w Konkursach są gadżety i podarunki ufundowane przez Partnerów Konkursu lub Wydawcę tytułu i portalu.
b) Laureatowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w jednym Konkursie.

10. Przyznawanie Nagrody
a) Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi każdego z nich o wygranej wysyłając informację na adres e-mail. Laureat zostanie poproszony o poświadczenie gotowości odebrania nagrody w terminie 10 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej na przesłany w treści wiadomości adres mailowy – w przypadku nagród wymagających odbioru osobistego. W innych wypadkach Nagrody zostaną Laureatom wysłane pocztą.
b) O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie do 7 dni od momentu przyznania przez Komisję Nagrody.
c) W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
d) Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.
e) Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.

11. Roszczenia i reklamacje
a) Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w konkursie, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników na stronie www.eksmagazyn.pl, pod rygorem wygaśnięcia.
b) Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
c) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: redakcja@eksmagazyn.pl.
d) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.
e) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

12. Postanowienia końcowe
a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
c) Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
e) Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej, w zakładce „O nas” pod nazwą „Regulamin Konkursów”
f) Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Administratorem tych danych – w rozumieniu ustawy jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Zasady udziału w Konkursach organizowanych przez Lifestyle Coach sp. z o.o.

1. Regulamin imprez

a) Uczestnicy eventów organizowanych przez Lifestyle Coach sp. z o.o. wyrażają zgodę na publikację zdjęć, foto i videorelacji ze swoim wizerunkiem w materiałach redakcyjnych związanych z promocją imprezy w mediach własnych wydawcy, mediach patronackich i innych mediach.

b) Organizator eventu może odmówić wejścia na imprezę osobie, która znajduje się pod wpływem alkoholu,  środków odurzających, jej zachowanie godzi w porządek publiczny lub zagraża innym.

c)Uczestnik evenetów o charakterze networkingowym wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych innym uczestnikom i podmiotom w ramach wymiany kontaktów.

d)Uczestnik zarejestrowany w bazie gości wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną  informacji związanych z organizacją wydarzenia oraz informacji handlowych od Partnerów eventu.

e) Uczestnik  bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.