reklama

Reklama, marketing, współpraca:

Anna Chodacka – Dyrektor Działu Reklama i Marketing

Nie ma dla niej zadań nie do wykonania. Jej motto to: „Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, a na cuda potrzebuję kilku dni”. Absolwentka UJ. Z zamiłowania organizatorka interesujących eventów, a także autorka wywiadów i felietonistka EksMagazynu, potrafi łączyć obowiązki domowe z pracą w taki sposób, że czasami żartuje, iż – pracując – czuje się jak na wakacjach.

Kontakt:

tel. : +48 539 909 611

e-mail: anna.chodacka[at]eksmagazyn.pl


Dear All!

If you your company is located abroad but you are planning to expand to polish market, we will be delighted to help you do that. If you wish to place an advert in EksMagazyn, and you speak English, please contact Anna: anna.chodacka[at]eksmagazyn.pl, 0048539909611.

Thank you!


Anna Chodacka – Sekretarz Redakcji

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie od trzech lat. Również od trzech współpracowniczka Gazety Wyborczej i portalu Gazeta.pl. Dziennikarka mediów specjalistycznych w dziedzinie sportu, nowych mediów, wnętrzarstwa, korespondentka mediów polonijnych w Wielkiej Brytanii.

Szefowa działu marketingu w pierwszej w Polsce i najpopularniejszej obecnie księgarni wysyłkowej oraz wydawnictwa Sendsport, zajmującego się sprzedażą książek sportowych.

Zawodowo zainteresowana nowymi technologiami, piłką nożną, designem oraz tematyką społeczną, zwłaszcza sytuacją osób niepełnosprawnych. Laureatka ogólnopolskiego konkursu ELIOS 2010, organizowanego przez komitet Olimpiad Specjalnych.

Zafascynowana kinem, głównie gangsterskim, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Martina Scorsese, znawczyni polskiego (i nie tylko) świata show biznesu, wielbicielka muzyki lat 80., zgorzała fanka pióra Jeremiego Clarksona i show Jimmiego Kimmela.

Uwielbia (teoretycznie i praktycznie) taniec współczesny. Ceni sobie szczerość, szerokim łukiem omija ludzi z przerośniętym ego. U ludzi lubi poczucie humoru, zwraca uwagę na ludzi, którzy mają do siebie dystans. Zawsze stawia na konkrety. Jej życiowe motto to cytat z filmu „Chłopaki nie płaczą”: „Odpowiedz sobie na jedno zaj…, ale to zaj… (tu wstawiamy synonim słowa bardzo:) ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? I zacznij to robić.”

Kontakt:

e-mail: anna.chodacka[at]eksmagazyn.pl


Ogólne warunki umowy w sprawie publikacji materiałów reklamowych lub promocyjnych w dwumiesięczniku EksMagazyn:

§ 1.
Postanowienia ogólne

Przez wyszczególnione poniżej terminy rozumie się:

1. Wydawca – PressFactory sp. z o.o., Os. Złota Podkowa 4/6, 31-352 Kraków, REGON – 122 586 439, NIP – 677 236 92 86, KRS – 0000 422 688
2. Magazyn – dwumiesięcznik dla kobiet EksMagazyn
3. Reklamodawca – zamawiający, kontrahent zamawiający reklamę i wykupujący powierzchnię reklamową w dwumiesięczniku EksMagazyn
4. Materiał – treści reklamowe i/lub promocyjne, których umieszczenie w Magazynie, które zleca Reklamodawca
5. Zlecenie – zamówienie publikacji treści reklamowych w Magazynie dokonane przez Reklamodawcę, zamówione u Wydawcy

§ 2.
Wzajemne obowiązki

Niniejsza umowa określa wzajemne prawa i obowiązki Wydawnictwa i Reklamodawców przy zlecaniu produkcji i/albo publikacji Materiałów

§ 3.
Wykonanie umowy

1. Wydawca przystępuje do wykonywania umowy po wypełnieniu przez Reklamodawcę Formularza zamówienia reklamy i opatrzeniu go podpisami osoby (osób) legitymowanych do reprezentowania Reklamodawcy i oraz po podpisaniu przez Reklamodawcę niniejszej umowy.

2. Publikacja materiału następuje po podpisaniu ww. umów oraz dostarczeniu pliku z wymaganiami dostarczonymi Reklamodawcy przez Wydawcę w folderze reklamowym, lub, na prośbę Reklamodawcy – w osobnej specyfikacji.

3. W przypadku, gdy przedmiotem publikacji ma być Materiał pochodzący od Reklamodawcy uznaje się, że termin publikacji został zarezerwowany, jeżeli:
a) Formularz zamówienia został wypełniony i opatrzony podpisami Reklamodawcy,
b) Reklamodawca podpisał niniejszą umowę i dostarczył ją (wraz z Formularzem) Wydawcy w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego numer Magazynu, w którym Reklamodawca zdecydował się na wykupienie powierzchni reklamowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub upoważnionej do tego osoby – zarówno przez Reklamodawcę, jak i Wydawcę.

4. W przypadku, gdy przedmiotem publikacji ma być Materiał wyprodukowany przez Wydawcę, na zamówienie Reklamodawcy, Reklamodawca zawiera odrębną umowę na wyprodukowanie Materiału i odrębną na publikację Materiału.

5. Reklamodawca może złożyć rezygnację z emisji Materiału.

6. Rezygnację, pod rygorem bezskuteczności, składa się na piśmie opatrzonym podpisami osoby (osób) legitymowanych do reprezentowania Reklamodawcy co najmniej na15 dni poprzedzających numer Magazynu, w którym Reklamodawca zdecydował się na wykupienie powierzchni reklamowej.

7. W razie uchybienia terminowi do złożenia rezygnacji z publikacji Materiału, wówczas według wyboru Wydawcy:
a) Materiał zostanie wyemitowany i Wydawca zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości Wartości Usługi, albo
b) Wydawca wyrazi zgodę na rezygnację z publikacji Materiału, zachowując prawo do:
– 30 % Wartości Usługi, gdy Reklamodawca rezygnuje z publikacji na więcej niż 20 dni poprzedzających numer Magazynu, w którym Reklamodawca zdecydował się na wykupienie powierzchni reklamowej.
– 50 % Wartości Usługi, gdy Reklamodawca rezygnuje z emisji na mniej niż 20 dni poprzedzających numer Magazynu, w którym Reklamodawca zdecydował się na wykupienie powierzchni reklamowej.

§ 4.
Odmowa publikacji

1. Wydawca może odmówić publikacji Materiału pochodzącego od Reklamodawcy, jeżeli:
a) Materiał zawiera treści sprzeczne z linią programową Magazynu, lub
b) publikacja Materiału byłaby sprzeczna z obowiązującym porządkiem prawnym, lub
c) stan techniczny Materiału nie pozwala na jego publikację.

2. Wydawca może odmówić wyprodukowania Materiału, jeżeli:
a) Reklamodawca domaga się pomieszczenia w nim treści sprzecznych z linią programową Magazynu lub obowiązującym porządkiem prawnym,
b) z przyczyn organizacyjnych lub technicznych wyprodukowanie Materiału nie jest możliwe.

3. Odmowy publikacji lub wyprodukowania Materiału dokonuje Wydawca:
a) jeżeli Materiał pochodzi od Reklamodawcy – niezwłocznie po stwierdzeniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1,
b) jeżeli Reklamodawca zamawia produkcję Materiału – przy składaniu zamówienia, gdy z informacji powziętych od Reklamodawcy wynika, że wystąpi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2.

4. Jeżeli odmowa publikacji Materiału pochodzącego od Reklamodawcy jest dokonywana po przyjęciu wpłaty od Reklamodawcy, wpłata ta jest zwracana w terminie 14 dni od daty odmowy z potrąceniem opłaty za dokonanie oceny Materiału w wysokości 20 % uiszczonej wpłaty.

5. W przypadku, gdy Reklamodawca przed publikacją Materiału jest zobowiązany do uiszczenia całości lub części wynagrodzenia za publikację Materiału, uznaje się że umowa została zawarta z zastrzeżeniem ziszczenia się warunku w postaci dokonania wpłaty.

6. Poza przyczynami wymienionymi w ust. 1 Wydawca może omówić publikacji Materiału, jeżeli Reklamodawca zamówił cykliczne publikacje, był zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za poszczególne publikacje i jest w zwłoce w uiszczeniu wynagrodzenia przed kolejną publikacją.

7. W przypadku odmowy publikacji lub wyprodukowania Materiału z przyczyn wymienionych w niniejszym paragrafie wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Wydawcy wobec Reklamodawcy.

§ 5.
Zmiana umowy

1. Zmiana umowy w sprawie produkcji i/ albo publikacji Materiału, w tym odstąpienie od umowy w sprawie produkcji Materiału, jest dopuszczalne tylko za zgodą Wydawcy.

2. Wydawca nie odmówi bezzasadnie zgody na zmianę umowy, jeżeli zmiana taka nie będzie powodowała zakłóceń w toku działalności Wydawcy i Magazynu lub powodowała po stronie Wydawcy dodatkowych kosztów, które nie byłyby zwrócone przez Reklamodawcę.

3. Zmiany umowy dokonuje się przez wypełnienie nowego Formularza zamówienia, które Wydawca dołącza do Zlecenia zmienianego.

4. W przypadku zmiany umowy postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, gdyby Reklamodawca chciał odstąpić od umowy w sprawie produkcji Materiału już po przystąpieniu do produkcji, Wydawca może wyrazić zgodę na odstąpienie tylko po uprzednim złożeniu przez Reklamodawcę oświadczenia o uznaniu roszczenia Wydawcy w kwocie odpowiadającej co najmniej wysokości poniesionych przez Wydawcę wydatków w związku z produkcją Materiału.

§ 6.
Odpowiedzialność

1. W przypadku, gdy przedmiotem publikacji jest Materiał pochodzący od Reklamodawcy uznaje się, że:
a) Reklamodawca legitymuje się prawami do utworów i artystycznych wykonań, oraz prawami do wynalazków, projektów racjonalizatorskich, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, wykorzystanych w Materiale i może eksploatować te dobra również na polu obejmującym publikację w Magazynie,
b) Materiał nie zawiera ukrytych treści stanowiących nieuczciwą konkurencję lub naruszających dobra osobiste.

2. W przypadku, gdy Materiał jest produkowany przez Wydawcę na zamówienie Reklamodawcy, a Reklamodawca dostarczył do produkcji Materiału utwory, artystyczne wykonania, wynalazki, projekty racjonalizatorskie, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, uznaje się, że Reklamodawca może
eksploatować te dobra również na polu obejmującym utrwalenie i publikację w Magazynie.

3. Reklamodawca zwalnia Wydawcę od obowiązku zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich w związku z publikacją Materiału w Magazynie (art. 392 kc).

§ 7.
Wynagrodzenie, opłaty dodatkowe, rabaty, warunki płatności

1. Ceny Podstawowe określa Cennik Reklam w Magazynie (zwany dalej „Cennikiem”).

2. W przypadku, gdy Reklamodawca zamawia usługę nie przewidzianą w Cenniku, wówczas wynagrodzenie ustala się w drodze negocjacji z posiłkowym stosowaniem Cennika.

3. Ceny Podstawowe mogą być powiększane o opłaty dodatkowe, jeżeli konieczność poniesienia takich opłat wynika z charakteru zlecenia udzielonego przez Reklamodawcę (np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, za udostępnienie danych, kupno specjalnych rekwizytów itd).

4. Ceny Podstawowe mogą być pomniejszane przez ewentualne rabaty ustalane przez Wydawcę do każdego numeru Magazynu, szczególnie w sytuacjach, gdy Reklamodawca dokonuje zapłaty z góry lub często składa zamówienia na produkcję i/ albo publikację Materiałów.

5. Wydawca ustala z Reklamodawcą w Formularzu Zamówienia, czy Wartość Usługi będzie uiszczona przed przystąpieniem do wykonania umowy, w częściach, czy po wykonaniu usługi.

6. Płatności są dokonywane:
a) na podstawie faktur VAT,
b) najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury i z odsetkami w przypadku zwłoki w płatności,
c) z zachowaniem drogi bankowej, a gotówką tylko za zgodą Wydawcy i tylko wówczas, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami zapłata gotówką jest możliwa.

7. Odsetki:
a) w razie opóźnienia w płatności, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do naliczania odsetek w wysokości czterokrotności podstawowej stopy kredytu lombardowego ustalanej przez NBP za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do ich zapłaty bez konieczności odrębnego wezwania.

§ 8.
Reklamacje

1. Jeżeli umowa w sprawie produkcji i/ albo publikacji Materiału nie zostanie przez Wydawcę wykonana lub będzie wykonana nienależycie, a jednocześnie Reklamodawca wykona swoje obowiązki z tej umowy w taki sposób, że nie mogło to mieć wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wydawcę, Reklamodawca może złożyć reklamację.

2. Reklamacje składa się u Wydawcy:
a) w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności,
b) z powołaniem się na datę i numer zlecenia,
c) ze zwięzłym opisem przedmiotu reklamacji,
d) najpóźniej w terminie 14 dni od daty wykonania umowy lub daty, w której umowa miała być wykonana, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

3. Złożenie reklamacji w żadnym wypadku nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku terminowego i w całości uiszczenia wynagrodzenia Wydawcy.

4. Wydawca rozpoznaje reklamacje bez zbędnej zwłoki i informuje Reklamodawcę o stanowisku Wydawcy.

5. Reklamacje mogą być rozpoznane w dłuższym czasie, gdy:
a) jest to uzasadnione liczbą lub charakterem podanych przez Reklamodawcę zarzutów, lub
b) Wydawca zwróci się do Reklamodawcy o dodatkowe wyjaśnienia, udzielenie informacji lub przedstawienie dokumentów.

6. W przypadku wymienionym w ust. 5 lit. b) Wydawca zakreśla Reklamodawcy termin, w którym oczekuje dodatkowych wyjaśnień, udzielenia informacji lub przedłożenia dokumentów, z zastrzeżeniem, że bezskuteczny upływ tego terminu będzie skutkował pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.

7. Wyklucza się przyjmowanie, że reklamacja została uznana przez milczenie.

8. W przypadku uznania reklamacji:
a) dotyczącej publikacji Materiału pochodzącego od Reklamodawcy, Wydawca według swego wyboru dokonuje ponownej publikacji Materiału lub zwraca Reklamodawcy otrzymane wynagrodzenie,
b) dotyczącej produkcji Materiału, ustala z Reklamodawcą sposób zaspokojenia roszczeń Reklamodawcy.

9. W każdym przypadku odpowiedzialność Wydawcy wobec Reklamodawcy jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia Wydawcy za publikację i/albo produkcję Materiału odpowiadającej Wartości Usługi.

10. Bez zgody Wydawcy Reklamodawca nie może przenosić wierzytelności z tytułu reklamacji wobec Wydawcy na inne osoby.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Zawiadomienia i oświadczenia składane przez Wydawcę Reklamodawcy i przez Reklamodawcę Wydawcy, jeżeli umowa nie wymagają formy pisemnej, mogą być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu.

2. W przypadku, gdy umowa w sprawie produkcji i/albo publikacji Materiału jest zawierana z osobą będącą według prawa konsumentem, wobec takiej osoby nie mają zastosowania postanowienia umowy w części w jakiej byłyby sprzeczne z przepisami o ochronie praw konsumentów.

3. W części nieuregulowanej w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. W sytuacjach spornych, o których rozstrzyga sąd, zastrzega się, że kwestie sporne rozstrzyga sąd z siedzibą w mieście zgodnym z siedzibą Wydawcy.