praca22
Ela Prochowicz
17/06/2011

Telepracownik wyposaża biuro

Telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Telepracownik musi być traktowany na takich samych zasadach, jak osoba pracująca w siedzibie firmy

Przysługują mu takie same prawa co do warunków zatrudniania, dni wolnych, szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy też awansu.

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika w formie telepracy ma obowiązek dostarczenia mu niezbędnego sprzętu do wykonywania pracy (komputer, telefon, biurko), pokrycia kosztów związanych z jego instalacją oraz utrzymaniem. Ponadto, pracodawca musi zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną oraz – w razie potrzeby – także szkolenia z obsługi komputera lub innego sprzętu wykorzystywanego przy pracy. Jeżeli obie strony postanowią inaczej, pracownik może korzystać ze swojego prywatnego sprzętu wykonując obowiązki służbowe. Należy pamiętać o uwzględnieniu w umowie zasad używania sprzętu oraz jego ubezpieczenia.

Pracownikowi należy się zwrot kosztów za korzystanie ze swojego sprzętu, np. komputera, drukarki lub telefonu – ekwiwalent w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie. Przy ustalaniu tej kwoty pracodawca powinien sprawdzić zużycie sprzętu, jego rynkową cenę oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracy. Ponadto, należy także wziąć pod uwagę koszt rachunków, np. za wykonane połączenia telefoniczne oraz internet.

Pracodawca powinien także ustalić sposób komunikowania się z pracownikiem oraz formę sprawowania nad nim kontroli. Należy pamiętać także o tym, że w miejscu pracy telepracownika obowiązują przepisy BHP, z których pracownik musi zostać przeszkolony na koszt pracodawcy.

autorem komentarza jest Anna Świebocka–Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

praca22
praca22

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.